Giấy chứng nhận A​URORA INT là nhà phân phối và bảo hành được ủy quyền duy nhất của Camera YI tại thị trường Việt Nam

giấy chứng nhận